Publisku pasākumu saskaņošana

Kas ir publisks pasākums?

Publisks pasākums — fiziskas vai juridiskas personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.
Cik savlaicīgi jāsaskaņo pasākuma organizēšana
ar pašvaldību?

Rīkojot pasākumu, tas jāsaskaņo pašvaldībā un jāsaņem rīkošanas atļauja ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā pasākuma.
Kāda informācija jānorāda ReadSpeaker Klausīties iesniegumā?

1. pasākuma organizators (fiziskai personai — vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese; juridiskai personai — juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese) un pārstāvja pilnvarojums pārstāvēt attiecīgo organizāciju;

2. par tehnisko drošību atbildīgā persona (fiziskai personai — vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese; juridiskai personai — juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);

3. par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese);

4. kārtības uzturētāji (fiziskai personai — vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskai personai — juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);

5. pasākuma veids un mērķis;

6. pasākuma norises vieta, datums, plānotais sākuma un beigu laiks;

7. plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits;

8. pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas;

9. pasākuma netraucētai un drošai norisei nepieciešamais valsts un pašvaldību iestāžu atbalsts

Kādi dokumenti ir jāpievieno iesniegumam?

1. līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;

2. detalizētu pasākuma plānu;

3. pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators.  Pašvaldība pieņem lēmumu par īslaicīgu zemes nomu (līdz 10 dienām), ievērojot apstiprināto domes sēžu grafiku;

4. sporta sacensībām — nolikums;

5. sacensībām autosportā, motosportā vai ūdens motosportā — Sporta likumā noteiktajā kārtībā attiecīgajā sporta veidā atzītās sporta federācijas izsniegtu sacensību norises vietas (trases) licences un attiecīgajā sporta veidā licencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša licences kopijas, uzrādot oriģinālu, vai notariāli apliecinātas kopijas;

5. ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas — normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

INFOGRAFIKA – Publisko pasākumu organizēšana

Vai organizatoram ir jāapdrošina savs civiltiesiskais stāvoklis?

Jā, pašvaldība izsniedz atļauju pasākuma rīkošanai pēc tam, kad organizators ir iesniedzis savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus. Aicinām skatīt Ministru kabineta noteikums “Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu“.

Vai par pasākuma rīkošanu ir jāmaksā nodeva pašvaldībai?

Jā, organizatoram ir jāsamaksā nodeva pašvaldībai. Nodevu likmes ir atkarīgas no pasākuma veida — nodevu likmes un samaksas kārtību aicinām skatīt  ReadSpeaker Klausīties šeit.
Vai nodeva jāmaksā arī par tirdzniecības organizēšanu pasākuma laikā?

Ja pasākumā ir paredzēta tirdzniecība, organizatoram ir jāveic nodevas maksājums pašvaldībai. Nodevu likmes un samaksas kārtību aicinām skatīt  ReadSpeaker Klausīties šeit.
Vai papildus ir jāsaskaņo arī pirotehnikas izmantošana pasākumā?

Jā, pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu laikā no 23.00-07.00 pašvaldība saskaņo pamatojoties uz Sabiedriskās kārtības noteikumiem Ķekavā. Noteikumus aicinām skatīt  ReadSpeaker Klausīties šeit.

Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes vadītāja vietnieci Andru Vanagu,
rakstot uz e-pasta adresi andra.vanaga@kekava.lv vai zvanot pa tālr. 26498978